RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE ASSETS z siedzibą w Piasecznie ul. Jana Pawła II 41c, reprezentowanym przez Iwonę Samoraj.
 2. Administrator danych osobowych – BIURO RACHUNKOWE ASSETS – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na mocy umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 6. W przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.biuroassets.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Ewentualne Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług księgowych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
 10. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro prawne, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd.). Dane mogą być także przekazywane do urzędów skarbowych, ZUS, sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług księgowych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pani/Pan przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).